Organisatie

Bestuurssamenstelling

Peter Ermers

voorzitter

Joke Cremers

secretaris

Jan Brienen

penningmeester

Casperina Kennis

lid

Vacature

lid

Beleidsplan

2020 - 2025

Inleiding
Wie zijn de deelnemers van de Stichting Hobbycentrum Gemeente Boxmeer (hierna te noemen HCB) en waarom komen zij in zo grote getale naar de Valendries 28. Het aanbod is groot, de ruimte is goed geoutilleerd, er is vrijwillige begeleiding, het centrum is elke dag geopend. En een heel belangrijk aspect hierbij is het sociale contact: bezig zijn samen met anderen. Dus de combinatie van sociale ontmoeting en gezelligheid, gecombineerd met het bedrijven van een hobby. Voor onze deelnemers is dat belangrijk! Onze deelnemers zijn gemiddeld 66 jaar oud of wellicht wat ouder, iets meer vrouwen, veel alleenstaanden en een substantieel deel van hen is afhankelijk van beperkte inkomsten. Voor al deze deelnemers, waaronder ook steeds meer diegenen die behoren tot de doelgroep van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), is een goede organisatie en sturing van het hobbycentrum als welzijnsorganisatie in al z’n facetten onontbeerlijk, zeker in deze tijd van veranderingen en bezuinigingen. Dit vraagt een grote inzet van  de vele vrijwilligers en het  bestuur.

Doelstelling
De kerndoelstelling van het HCB blijft onveranderd: hobbyfaciliteiten bieden aan volwassenen,  (eenzame)ouderen, mensen die een beperking hebben en mensen die geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces staan. De overdracht van vaardigheden vormt daarbij een essentieel onderdeel. Ook nu gemeentelijk beleid vereist om extra aandacht te besteden aan diegenen, die tot de doelgroep van de Wmo behoren én aan de wijkfunctie die het HCB ook heeft, zal aan de generale doelstelling van ons hobbycentrum niets veranderen.
Het College van B en W van de gemeente Boxmeer heeft het stimuleren en faciliteren van actieve deelname aan de samenleving door kwetsbare groepen centraal gesteld. Het bieden van een zinvolle dagbesteding, sociaal contact, het leren van specifieke vaardigheden en in een enkel geval (re)integratie heeft ook een preventieve werking: het geeft structuur, voorkomt eenzaamheid en het zich zinloos voelen, bijv. van alleenstaande ouderen of personen die door ziekte of ongeval zijn getroffen. HCB is ook - zoals is gebleken - een rustpunt voor mantelzorgers, een steeds belangrijkere groep bij het huidige overheidsbeleid. Onlangs bleek nog dat mantelzorgers als gevolg van oververmoeidheid eerder en langer dan voorheen in de ziektewet komen en blijven.

 Vaak wordt het HCB gevraagd of haar deelnemers mee willen werken of een bijdrage willen leveren in de vorm van begeleiden, overdragen van kennis, demonstreren dan wel het daadwerkelijk uitvoeren en opzetten van activiteiten die door verschillende groeperingen in (de wijde omgeving) van Boxmeer worden opgezet.
In de meeste gevallen zijn dit sociaal-culturele activiteiten om mensen op velerlei manieren in beweging te brengen. Maar ook vaak wordt een beroep gedaan om kleinere zaken te realiseren voor wijk, school of meer maatschappelijk georiënteerde groepen.
Het geheel aan activiteiten binnen het HCB is doordrenkt van sociale contacten waardoor een erg prettige werk- en activiteitensfeer ontstaat. Dat is dan ook mede de reden dat het HCB, ook zonder dat een deelnemer perse komt hobbyen, regelmatig bezocht wordt om zo maar even een praatje te komen maken of even een kop koffie te komen drinken tijdens de gezamenlijke koffie- en theepauze.

Het leidend beginsel is dat mensen ook van elkaar leren en het gezelliger is met anderen samen te werken dan alleen thuis. Daardoor vervult het HCB een belangrijke maatschappelijke taak. Enkele keren per jaar wordt er een workshop gegeven. Dat kan vanuit verschillende technieken/activiteiten plaatsvinden. Bijvoorbeeld schilderen met tempera-verf, koperslaan, houtsculptures maken, sierraden maken, lassen  enz. De workshops zijn kleinschalig zodat er goede aandacht is voor iedere deelnemer en zolang er plaats is kunnen ook niet-deelnemers (tegen een kleine bijdrage) er aan deelnemen. Een andere vorm van maatschappelijke betrokkenheid is de deelname aan diverse hobbybeurzen in het Land van Cuijk, en aan de Kunstkolk in Boxmeer.

Verhouding tot de gemeente Boxmeer
HCB is van begin af aan voor zijn exploitatie volledig afhankelijk geweest van contributiebijdragen van zijn deelnemers. Sinds een paar jaar erkent de gemeente Boxmeer het belang van HCB en steunt het centrum met een jaarlijkse bijdrage van € 3500,00. Het HCB fungeert eigenlijk als een soort “voorportaal” van de WMO. Mensen die een beroep zouden kunnen doen op ondersteuning vanuit de WMO, denk aan dagbesteding, komen nu naar het HCB.

Organisatie/begeleiding
De organisatie van HCB wordt  uitsluitend gedragen door vrijwilligers.
De begeleiding van de deelnemers in hun hobby wordt eveneens gedragen door deskundige vrijwillige begeleiders. HCB kan niet bestaan zonder de inzet van deze vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar bij de uitvoering van tal van taken.

Werving deelnemers
Door middel van open dagen, rondleidingen, workshops,  flyers, mond tot mond reclame e.d. melden de deelnemers zich aan. Daarnaast is het HCB present op seniorenbeurs, manifestaties in de wijk e.d. Dit blijft een jaarlijks terugkerend proces, dat waar mogelijk zal worden geïntensiveerd. 

Het activiteitenaanbod
Op basis van interesse van deelnemers of begeleiders breidt zich het activiteitenaanbod al naar gelang de behoefte regelmatig uit of wijzigt dit. Jaarlijks bespreekt het bestuur in een bijeenkomst  met de deelnemers of het aanbod voldoet aan de vraag of dat er wellicht behoefte is aan andere opties. Meestal ontstaat de vraag naar nieuwe activiteiten op ‘de vloer’. Dit beleid zal worden voortgezet.

Samenwerking met andere hobbycentra
Regelmatig is er contact met andere Hobbycentra in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg. Er worden dan ideeën en  ervaringen uitgewisseld. Het aanbod van de hobbycentra overlapt elkaar voor een groot deel, maar is anderzijds ook verschillend, afhankelijk van ruimte, apparatuur, aanwezige begeleiding e.d.

Bestuur / bestuursfilosofie
Het bestuur is het bevoegd gezag van het HCB en is (eind)verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en beleidsvaststelling. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid en aansturing van de activiteiten én geeft input voor de beleidsontwikkeling. Bestuursleden zijn nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, zij zijn zelf ook hobbymatig actief in het HCB.

Financieel verslag 2019

Activiteiten verslag 2019

Statuten

Beloningsbeleid

HCB beoogt haar doelstellingen op vrijwillige basis te bereiken hetgeen betekent dat noch bestuur noch deelnemende vrijwilligers enige vorm van beloning of vergoeding ontvangen. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Het Hobbycentrum Boxmeer is een stichting.  Als deelnemer betaalt u € 75.00 per jaar ongeacht het aantal keren dat u er gebruikt van maakt.
Incasso geschiedt in 2 termijnen van € 37,50
Postadres: Valendries 28, 5831 DV Boxmeer
Telefoonnummer: 0485-785472

Aanmelden
U kunt het aanmeldingsformulier hier downloaden
Aanmeldingsformulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Hobbycentrum, waar u ze ook weer ingevuld in kunt leveren of deponeren in onze brievenbus. U ontvangt zo spoedig mogelijk het huishoudelijk reglement. Onze voorkeur gaat uit naar het downloaden van het aanmeldingsformulier voorzien van uw handtekening.

Stel een vraag

Voor vragen over bovenstaande zaken kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met het hobbycentrum via telefoonnummer 0485-785472.
Of vul hier uw telefoonnummer in en wij bellen u terug.

Contact

Valendries 28, 5831 DV Boxmeer

Secretariaat:
Joke Cremers - Moerkamp 20 - 5835 BP Beugen   jokecremers@hotmail.com of tel. 0485-361445

Voor meer informatie neem contact op  met:
Joke Cremers: (zie secretariaat) of
Peter Ermers: 06-20625198

Inschrijving kamer van Koophandel Eindhoven: 
Bankrelatie: Rabobank,
IBAN NL93RABO0169974294

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 851223862

Openingstijden

Maandag 13.00 tot 16.30 uur
Maandag: 19.00 tot 22.00 uur
Dinsdag 13.00 tot 16.30 uur
Woensdag 13.00 tot 16.30 uur
Donderdag 13.00 tot 16.30 uur
Vrijdag 13.00 tot 16.30 uur
Zaterdag 10.00 tot 14.00 uur

Technieken

Tekenen & schilderen
Boetseren
Tiffany
Glas in lood
Boekbinden
Kaarten maken
Textiele werkvormen
Koperslager
Houtbewerken
Metaalbewerken
Plaatwerken
Lassen

Subsidie oranjefonds, skanfonds & SSOB.

De financiële bijdragen van het Oranjefonds, Skanfonds en SSOB hebben een tweede fase verbouwing in ons hobbycentrum mogelijk gemaakt waarbij ook een traplift is aangebracht. Tevens hebben we een afdeling kunnen realiseren waar deelnemers actief kunnen zijn met edelsmeden, (half)edelstenen slijpen, sieraden maken, emailleren en koperslaan. Ook is een keramiekoven aangeschaft en is een lashoek met afzuiging gecreëerd. Met de bijdragen van deze fondsen zijn we ontzettend blij; zonder deze zou het niet mogelijk zijn geweest dit alles te realiseren.